Ningbo Jiajie Electronics Co., Ltd. – Power cords manufacter factory in China